Regulamin sklepu

I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem drzewobabel.pl jest Wydawnictwo Drzewo Babel, Barbara Stępień, z siedzibą w Warszawie (00-581), ul. Litewska 10/12, NIP: 5261022150, zwane dalej Sklepem.

1.   Zamówienia w Sklepie można składać jedynie poprzez stronę drzewobabel.pl

2.   Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.

3.   Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego służącego do realizacji zamówienia oraz numeru telefonu kontaktowego.

4.   Wszystkie ceny objęte ofertą są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, cena nie zawiera kosztów przesyłki.

5.   Sklep oświadcza, że dostarczany towar jest wolny od wad.

6.   Do każdego zamówienia Sklep dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Klienta – fakturę VAT. Zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej Klient wyrazi w trakcie składania zamówienia. Paragon bądź faktura wysłane zostaną na adres e-mail wskazany w trakcie składania zamówienia.

7.   Zapytania związane z funkcjonowaniem Sklepu i jego ofertą mogą być kierowane na adres e-mail sklep@drzewobabel.pl.

8.   Po złożeniu zamówienia na adres e-mail Klienta, wskazany w procesie składania zamówienia, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres e-mail Klienta wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

9.   Złożenie zamówienia jest uznawane za ofertę zawarcia umowy kupna produktu. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku w momencie potwierdzenia przez Sklep dostępności produktu z zastrzeżeniem pkt 10. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, kontaktując się przez podany adres e-mail lub numer telefonu. W takim przypadku zamówienie jest anulowane.

10. W sytuacji, w której Klient zdecydował się na odbiór osobisty zamówionego produktu w siedzibie sprzedawcy (w chwili obecnej opcja niedostępna), do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi do skutku w chwili odebrania produktu w siedzibie sprzedawcy. Do tak zawieranej umowy nie stosuje się przepisów dotyczących odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.     Do korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową, oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

2.     Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

2.1  przeglądarka internetowa: Chrome, FireFox, Safari, Microsoft Edge i Opera. Zalecamy naszym Klientom korzystanie z najnowszej wersji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalnej wydajności.

2.2  sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;

3.     W przypadku książek w wersji elektronicznej (ebook, audiobook) dostęp do e-booków wymaga czytnika ePub zgodnego ze specyfikacją techniczną ePub 3.2. Dostęp do książek audio wymaga czytnika AAC zgodnego ze specyfikacją techniczną MPEG-4 Part14.

III. SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY PRZESYŁKI, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1.   Należność za towary zakupione w Sklepie można uregulować w następujący sposób:

1.1. Wpłata poprzez system szybkich płatności Przelewy24, który jest wygodny, natychmiastowy i bez dodatkowych opłat. Jeśli płatność przebiega bez przeszkód, system płatności przekaże informację z potwierdzeniem zakupu Klientowi i Sklepowi.

1.2. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi lub szybkimi przelewami, przeprowadzonych na stronach internetowych Przelewy24, odpowiada wyłącznie Przelewy24.

1.3. Firma Przelewy24 nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi umów zawieranych pomiędzy Klientem, a Sklepem.

1.4. Firma Przelewy24 nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi umowy, którą zawiera Klient z własnym bankiem w celu przekazania za pośrednictwem banku środków pieniężnych za zamówienie złożone w Sklepie.

2.   Czas realizacji zamówienia

2.1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę. Czas realizacji zamówienia, licząc od dnia wpłynięcia środków na konto Sklepu, trwa od 1 do 7 dni roboczych, w przypadku produktów dostępnych w magazynie.

2.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienia w jej doręczeniu z powodu błędnie podanego adresu przez Klienta oraz opóźnień w dostawie, wynikających z pracy firmy kurierskiej i Poczty Polskiej.

IV. WARUNKI REKLAMACJI

1.   Reklamacji może dokonać tylko Klient.

2.   Zakupiony w Sklepie towar może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć za pomocą formularza online, natomiast zakupiony towar wraz z dowodem zakupu lub jego kopią, należy odesłać listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: Drzewo Babel, ul. Litewska 10/12, 00-581 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

3.   Wszelkie informacje dotyczące reklamacji kierowane będą na adres e-mail podany w formularzu reklamacyjnym. Pytania o status rozpatrywanych reklamacji można kierować bezpośrednio na adres e-mail sklep@drzewobabel.pl. Kontakt z działem reklamacji jest możliwy wyłącznie drogą e-mailową.

4.   Sklep informuje, że produkty przesyłane w ramach reklamacji muszą spełniać podstawowe wymogi reklamacji. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar bez zabrudzeń oraz niezniszczony.

5.   Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Postanowienia pkt. 5 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z właściwych przepisów Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.

V. ZWROT TOWARU

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, wypełniając formularz online lub składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć online na adres sklep@drzewobabel.pl lub drogą pocztową na adres: Drzewo Babel, ul. Litewska 10/12, 00-581 Warszawa. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na wskazany adres Wydawnictwa Drzewo Babel.

1.   W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem (lub produktami) Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo.

2.   Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zabezpieczający od uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: Wydawnictwo Drzewo Babel, ul. Litewska 10/12, 00-581 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot”.

3.   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar ma uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4.   Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni.

5.   Zwrotu może dokonać tylko zamawiający.

6.   Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

7.   Jeżeli sprzedawca będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Klienta, bez względu na tytuł takiej płatności, w szczególności na skutek: dokonania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonania przez Klienta nadpłaty, płatność taka będzie dokonania wyłącznie na rachunek bankowy, z którego została zrealizowana płatność.

VI. SPRZEDAŻ PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH

1.   Przez „pliki elektroniczne” w niniejszym regulaminie należy rozumieć e-booki lub audiobooki, które są oferowane do sprzedaży przez Wydawnictwo w formatach plików umożliwiających ich odczytanie na stosownych, posiadanych przez Klienta urządzeniach elektronicznych.

2.   Wydawnictwo oferuje:

2.1. e-booki (cyfrowe wydania książek) w formatach: ePub

2.2. audiobooki (cyfrowe nagrania dźwiękowe tekstu publikacji książkowej lub jej wybranych fragmentów) w formacie m4b.

3.   Zamówienie obejmujące e-booki lub audiobooki może być łączone z zamówieniem obejmującym inne produkty dostępne w Sklepie, z tym, że w przypadku plików elektronicznych, po dokonaniu stosownych płatności, na wskazany przez Klienta e-mail zostanie przesłany link umożliwiający pobranie zamówionego przez Klienta pliku elektronicznego.

4.   Korzystanie z plików elektronicznych w postaci e-booków lub audiobooków możliwe jest jedynie przy użyciu odpowiednich programów, których wybór zdeterminowany jest przez rodzaj posiadanego przez Klienta urządzenia elektronicznego (komputer, urządzenie mobilne itd.) i zainstalowanego systemu operacyjnego. Instalacja oprogramowania niezbędnego dla korzystania z plików elektronicznych jest zawsze przedmiotem odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a dostawcą takiego oprogramowania. Składający zamówienie przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem przeznaczone do korzystania z pliku elektronicznego i jego pobrania spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z pliku elektronicznego.

5.   Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, ustalonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6.   Realizacja zamówienia dotyczącego pliku elektronicznego następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania przez Klienta zapłaty z wykorzystaniem płatności elektronicznych od operatora płatności: Przelewy24.

7.   Sklep po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności za zamówione pliki elektroniczne, w ciągu najwyżej 48 godzin prześle Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail, informację o potwierdzeniu otrzymania należności i sposobie pobrania pliku elektronicznego oraz na żądanie Klienta fakturę VAT w formie elektronicznego załącznika.

8.   W przypadku, kiedy z niezależnych od Wydawnictwa powodów realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tej okoliczności, przesyłając stosowną informację na wskazany przez Klienta adres e-mail, a w sytuacji dokonania już zapłaty przez Klienta za zamówienia, Sklep niezwłocznie podejmie wszelkie starania, aby zapewnić jak najszybszy zwrot wpłaconych środków na rachunek bankowy Klienta.

9.   W sytuacji, kiedy zamówiony przez Klienta plik elektroniczny został przez Klienta pobrany, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy z Wydawnictwem, zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedanych plików elektronicznych, w szczególności uszkodzenia plików elektronicznych, nieotwierające się linki, niekompletność zawartych w nich treści lub niezgodność z zamówieniem należy zgłosić na adres e-mail sklep@drzewobabel.pl. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego załatwienia spraw reklamacyjnych i poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

11. Dokonanie zakupu plików elektronicznych w naszym Sklepie upoważnia Klienta do ich utrwalenia i odtwarzania jedynie przy wykorzystaniu posiadanego przez Klienta urządzenia elektronicznego, na które przedmiotowy plik elektroniczny zostanie pobrany. Dodatkowo nabywca pliku elektronicznego ma prawo utrwalać go i odtwarzać na innych urządzeniach elektronicznych stanowiących jego własność. Jednakże zakup przez Klienta pliku elektronicznego od Wydawnictwa umożliwia korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem – w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania, wyłącznie na własny Klienta (nabywców) użytek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa”).

12. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy, w związku z nabyciem przez Klienta plików elektronicznych od Wydawnictwa w żadnym wypadku Klient nie jest także, bez pisemnej zgody Wydawnictwa, uprawniony do:
•   ich rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu, w całości ani we fragmentach, w rozumieniu Ustawy,
•   jakiegokolwiek ingerowania w ich zawartość,
•   ich publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania,
•   oddawania ich w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim,
•   jakiegokolwiek ich komercyjnego wykorzystywania,
•   ich udostępniania w jakikolwiek sposób innym osobom w sieci Internet.

13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie w zakładce Polityka prywatności.